Sensory boards by Meistariņš – in our Online Auction

Have you as a parent noticed that there are particular trends for popular and demanded toys through the years? 

Vai jūs kā vecāki esiet pamanījuši, ka gadu gaitā ir vērojamas īpašas tendences pēc populārām un pieprasītām rotaļlietām?

The team behind Meistariņš, has observed a huge trend for kids activity boards or kids busy boards in the last years. For 5 years the family business from Cesis, in Lavia develops and produces various types of kids activity boards or toddler busy boards for sale. They vary from standing on base, wall mounted or cube type. Parents can choose the best one according to the age of your child.

Meistariņa komanda pēdējos gados ir novērojusi milzīgu pieprasījumu pēc bērnu aktivitāšu vai bērnu nodarbināšanas dēļiem. Jau piecus gadus ģimenes uzņēmums no Cēsīm izstrādā un ražo dažādus aktivitāšu dēļus bērniem. Tie ir dažādi – veidoti uz pamatnes, piestiprināmi pie sienas vai kuba formā. Vecāki var izvēlēties vislabāko savam bērnam vai visatbilstošāko bērna vecumam.

The sensory boards by Meistariņš is a type of a kids activity board that is mainly used for the children who are from 1 – 5 years old for the development of their sensations, tactile skills and fine motor skills. They include such functions as shapes and figures in different colors, tying and knotting, rotating and moving elements, zippers, locks, buttons etc. In that way your toddler can develop his/her fine motor skills and the brain. It also lets kids understand the basic movements of elements, like rotation, insertion, horizontal and vertical movements, zipping and unzipping, locking and unlocking, shoe lace tying and other.

Meistariņa radītie attīstošie aktivitāšu dēļi ir domāti bērniem vecumā no 1 līdz 5 gadiem, tie radīti sajūtu attīstīšanai, taustei un smalkajai motorikai. Tajos ir iebūvētas dažādas funkcijas, dažādas formas un krāsas, sasiešanas un mezglošanas iespēja, rāvējslēdzēji, slēdzenes, pogas, kā arī rotējoši un kustīgi elementi. Darbojoties ar to, mazulis attīsta smadzeņu darbību un smalkās motorikas iemaņas. Tas palīdz bērnam labāk izprast galvenās kustības, piemēram, pagriešanu, ievietošanu, horizontālas un vertikālas kustības, rāvējslēdzēja atvēršanu un aizvēršanu, aizslēgšanu un atslēgšanu, kā arī kurpju šņoru sasiešanu un atsiešanu.

There are two development boards available in our Online Auction from December 6th until 11th. Visit the bidding platform to do your Christmas shopping. The auction offers high valuable goods and intercultural experiences through an online bidding process. Preview the items to write your shopping list: https://www.iwcr.lv/christmas-bazaar/iwcr-christmas-journey-2020/online-auction/ .

Today, we had the pleasure to meet Martins Ozolins to talk with him about his kids activity boards.

No 6. līdz 11. decembrim mūsu virtuālajā izsolē būs pieejami divi Meistariņa attīstošie aktivitāšu dēļi. Apmeklējiet vairāksolīšanas platformu un sagādājiet sev Ziemassvētku dāvanas! Izsolē būs iespēja iegādāties dažādas vērtīgas mantas, kā arī iespēja iegūt dažādu starptautisku kultūru pieredzi. Apskatiet mūsu piedāvātās preces, lai varētu sastādīt Ziemassvētku iepirkumu sarakstu!  https://www.iwcr.lv/christmas-bazaar/iwcr-christmas-journey-2020/online-auction/ .

Šodien mums bija prieks satikties ar Mārtiņu Ozoliņu no ‘Meistariņš’, lai parunātos par viņa radītajiem attīstošo aktivitāšu dēļiem.

IWCR: Martins, last year we had the pleasure to have your activity board available in our auction at the bazaar, and our visitors loved them. Can you tell us about the idea? How did you come to make activity boards?

IWCR: Mārtiņ, mēs ļoti priecājāmies, ka pagājušajā gadā jūsu attīstošo aktivitāšu dēlis bija pieejams mūsu organizētajā Ziemassvētku tirdziņa izsolē un pircējiem tas ļoti patika. Vai varat vairāk pastāstīt par to ideju? Kā tas radās?

Martins Ozolins: We made the first activity boards five years ago, when we went to a friend’s child’s birthday. The children of our relatives, friends and also our daughter really liked this idea. So we tried to offer products to a wider audience. And finally, our activity boards have become a favorite product that is purchased as a gift very often for children.

Martins Ozolins: Pirmo aktivitāšu dēli izgatavojām pirms pieciem gadiem, kad bija jādodas uz uz draugu bērna dzimšanas dienu. Radu, draugu bērniem un arī mūsu meitai šī ideja ļoti patika, tādēļ pamēģinājām piedāvāt produktus plašākai auditorijai. Nu aktivitāšu dēļi ir kļuvuši par iecienītu produktu, kas tiek iegādāts kā dāvana bērniem. 

IWCR: Martins, can you tell us a bit about your daily work? How big is your team, and how do you usually develop new ideas?

IWCR: Mārtiņ, vai tu vari mums pastāstīt par savu darba dienu? Cik liela ir jūsu komanda un kā jūs radāt jaunas idejas?

Martins Ozolins: We are a family business where I work with my wife. My wife, for the most part, is the author of the ideas, and I am the implementer of the ideas. Often new ideas come from our five-year-old daughter. She shows perfectly well what children really like!

Martins Ozolins: Esam ģimene uzņēmums, kurā strādāju kopā ar sievu. Tieši sieva, lielākoties, ir ideju autore, bet es – ideju realizētājs. Bieži vien jaunas idejas rodas, pateicoties mūsu piecus gadus vecajai meitai. Viņa lieliski parāda, kas bērniem patīk!

IWCR: This year, you and your team have been so generous again to give us two boards from your latest collection for the auction – one in pink, and one in blue. Can you share why do you want to give to our organization?

IWCR: Šogad Jūs un jūsu komanda atkal bijāt tik dāsni un ziedojāt divus attīstošo aktivitāšu dēļus no savas jaunākās kolekcijas mūsu virtuālajai izsolei, vienu rozā un otru zilā krāsā. Kāpēc Jūs izvēlējāties ziedot arī šogad?

Martins Ozolins: If the activity boards we create, will delight a child, it will delight us! And always remember – good multiplies good!

Martins Ozolins: Ja mūsu radītie aktivitāšu dēļi iepriecinās kādu bērnu, tas iepriecinās mūs! Un vienmēr der atcerēties – labais vairo labo!

IWCR: What would you like to pass on to the community and future generations?

IWCR: Kādu ziņu Jūs vēlētos nodot sabiedrībai un nākamajām paaudzēm?

Martins Ozolins: We do our job with pleasure. Starting and running your own business is not easy. Be prepared that there will be many challenges on a daily basis. But the most important thing is to do the work that you like, feeling satisfied with what you have done.

Martins Ozolins: Mēs davu darbu darām ar prieku. Savas uzņēmējdarbības uzsākšana un realizēšana nav vienkārša. Jābūt gatavam, ka ikdienā bš daudz pārbaudījumu. Bet svarīgāk par to ir – darīt darbu, kas pašiem patīk, par padarīto sajūtot gandarījumu. 

IWCR: Would you share with us what you like most about Latvia?

IWCR: Kas būtu tas, kas Jums visvairāk patīk Latvijā?

Martins Ozolins: We are extremely happy that we live in Latvia. In my opinion, we live in the most beautiful city in Latvia – Cesis. Latvia is special for its cultural and natural diversity. If you want to get energy and soul fulfillment – Latvia is the right place to go!

Martins Ozolins: Esam neizsakāmi priecīgi, ka dzīvojam tieši Latvijā. Manuprāt, mēs dzīvojam visskaistākajā Latvijas pilsētā – Cēsīs. Latvija ir īpaša ar savas kultūras un dabas daudzveidību. Ja vēlaties smelties enerģiju un dvēseles piepildījumu – Latvija ir īstā vieta, kur doties! 

Bid on international experiences and valuable goods through an online bidding process. just before the Christmas holidays.

The auction will be online for 6 days starting December 6th, ending December 11th.

Be quick to place your bids. Shop unique experiences, high valuable items – and enjoy the cultural diversity.

Piedalieties virtuālajā izsolē īsi pirms Ziemassvētkiem!

Izsole notiks tikai 6 dienas! Sākot no 6. decembra līdz 11. decembrim. Nenokavējiet, izmantojiet šo iespēju un rīkojieties ātri!

Jums būs iespēja piedalīties virtuālajā izsolē un solīt savu cenu par iespēju gūt fantastisku starptautisku piedzīvojumu, un citām vērtīgām, unikālām lietām.

Related Updates