Beautiful gifts – MÁDARA supports our Christmas Tombola 2020

Skaistas dāvanas no MÁDARA mūsu Ziemassvētku laimes akā

Traveling is one of the best ways to enjoy the arts and the vibrant gradient of cultures from around the world. While the discovery of places around the world seems out of range at the moment, the IWCR members invite the local and international community to be a tourist across the nations – while staying in Latvia. Visitors will enjoy an international experience with the International Christmas Journey 2020 from October until December.

On November 25th IWCR with the support of our international community will hold the annual Christmas Tombola at the Adazi military base to bring a festive atmosphere there and raise funds for our charitable cause. The tombola offers valuable goods and special items all generously donated by our Sponsors.

We are very grateful to MÁDARA for supporting our efforts by donating product sets of their new line OCEAN LOVE. We interviewed virtually Ms. Lotte Tisenkopfa-Iltnere, the founder of MÁDARA and author of new product ideas.

Ceļošana ir viens no labākajiem veidiem, kā baudīt mākslu un kultūru no visas pasaules. Lai gan vietu atklāšana visā pasaulē šobrīd šķiet ārpus iespējamā, IWCR aicina vietējo un starptautisko sabiedrību būt tūristam – uzturoties Latvijā. Apmeklētāji baudīs starptautisku pieredzi ar Starptautisko Ziemassvētku ceļojumu 2020 no oktobra līdz decembrim.

25. novembrī IWCR ar mūsu starptautiskās sabiedrības atbalstu Ādažu militārajā bāzē rīkoja ikgadējo Ziemassvētku tombolu, lai radītu tur svētku atmosfēru un iegūtu līdzekļus mūsu labdarības mērķiem. Izlozē tiek piedāvātas vērtīgas preces un īpašas lietas, kuras visas dāsni ziedojuši mūsu sponsori.

Mēs esam ļoti pateicīgi MÁDARA par atbalstu mūsu centieniem, ziedojot jaunās līnijas OCEAN LOVE produktu komplektus. Mēs intervējām Lotti Tisenkopfu-Iltneri, MÁDARA dibinātāju un produktu ideju

IWCR: Lotte, could you tell us a little bit about MÁDARA, your philosophy and the company’s values?

Lotte Tisenkopfa-Iltnere: MÁDARA was created in 2006 and this year the cosmetics brand turned 14 years old. Today, the MÁDARA brand is already well-known in the beauty industry and is in demand not only in Europe and the USA, but also in distant Australia.

The idea for a cosmetics company came about when an allergic reaction to a mild and hypoallergenic beauty product suddenly appeared on my face. This prompted a careful study of the composition of the cosmetic product, and the conclusion that the seemingly innocent product still contained synthetic ingredients and skin irritants. This discovery led to the creation of products that not only improve the condition of the skin, but are also made from natural ingredients to reduce the risk caused by chemicals to the skin and the environment.

The idea to create my own cosmetics brand came at the moment when I noticed that we in Europe do not have a product – a product that is not only attractive but also has recyclable packaging. And without chemicals, with a scientifically based result. The “beauty of the north” or the diversity of the northern region’s natural delicacies served as a reference point for the choice of ingredients. At present, MÁDARA products are mainly based on the active ingredients of birch sap, with supplements from other plant ingredients, depending on the product to be manufactured.

We respect values: humanity, honesty, love for our work, care for nature, care for the environment. We carefully choose the purest, safest and most effective ingredients, using environmentally friendly packaging and acting responsibly, sustainably.

IWCR: Lotte, vai Jūs varētu mums nedaudz pastāstīt par MÁDARA, savu filozofiju un uzņēmuma vērtībā

Lotte Tisenkopfa-Iltnere: MÁDARA tika radīta 2006. gadā un šogad kosmētikas zīmolam apritēja 14 gadi. Šobrīd MÁDARA zīmols jau ir labi atpazīstams skaistumkopšanas industrijā un ir pieprasīts ne tikai Eiropā un ASV, bet arī tālajā Austrālijā.

Ideja par savu kosmētikas uzņēmumu radās pēc tam, kad pēkšņi uz sejas parādījās alerģiska reakcija no viegla un hipoalerģiska skaistumkopšanas produkta. Tas pamudināja rūpīgi izpētīt kosmētikas produkta sastāvu un secināt, ka šķietami nevainīgā produkta sastāvā tomēr ir arī sintētiskas un ādu kairinošas sastāvdaļas. Šis atklājums rosināja radīt produktus, kas ne tikai uzlabotu ādas stāvokli, bet arī būtu izgatavoti no dabiskas izcelsmes sastāvdaļām, lai mazinātu ķīmisko vielu kaitīgo ietekmi uz cilvēka ādu un vidi.

Ideja radīt savu kosmētikas zīmolu radās brīdī, kad ievēroju, ka mums Eiropā nav tāda produkta – produkta, kuram būtu ne tikai pievilcīgs, bet arī pārstrādājams iepakojums. Un bez ķīmijas, ar zinātniski pamatotu rezultātu. “Ziemeļu skaistums” jeb ziemeļu reģiona dabas velšu daudzveidība kalpoja kā atskaites punkts sastāvdaļu izvēlei. Patlaban MÁDARA kosmētikas ražošanā pamatā izmanto bērzu sulas aktīvās vielas, kuras tiek papildinātas ar citu augu sastāvdaļām, atkarībā no izgatavojamā produkta.

Mēs turam cieņā vērtības: cilvēcību, godīgumu, mīlestību pret savu darbu, rūpes par dabu, saudzību pret vidi. Ar rūpību izvēloties vistīrākās, drošākās un iedarbīgākās sastāvdaļas. Izmantojot dabai draudzīgu iepakojumu un rīkojoties atbildīgi, ilgtspējīgi.

IWCR: What does your daily work consist of? How big is your team, and how do you usually develop new ideas?

Lotte Tisenkopfa-Iltnere: It is difficult to describe my daily life as it is very changeable. I am responsible for the company’s successful operation, public image, development vision, goals and solutions. I am involved in a wide variety of processes. Primarily in product creation – from the laboratory until the product reaches the customer. I make sure that every product is organic, innovative and sustainable. We create all the designs inside the company, which allows me to have 100% control over the creative process and results.

The company has grown rapidly in 2020 and we hope to continue this positive trend. Currently, the company has 130 employees, new vacancies are emerging and new colleagues are expected.

IWCR: No kā sastāv Jūsu ikdienas darbs? Cik liela ir Jūsu komanda, un kā Jūs parasti attīstāt jaunas ideja?

Lotte Tisenkopfa-Iltnere: Ir grūti raksturot savu ikdienu, jo tā ir ļoti mainīga. Es atbildu par uzņēmuma veiksmīgu darbību, publisko tēlu, izstrādāju attīstības vīziju, mērķus un risinājumus. Esmu iesaistīta ļoti dažādos procesos. Primāri produktu radīšanā – no laboratorijas līdz produkta nokļūšanai pie klienta. Pārliecinos, ka ikkatrs produkts ir organisks, novatorisks un ilgtspējīgs. Visus dizainus mēs veidojam kompānijas iekšienē, kas ļauj man 100% kontrolēt radošo procesu un rezultātu.

Uzņēmums strauji audzis 2020.gadā un ceram arī turpmāk saglabāt šo pozitīvo tendenci. Šobrīd uzņēmumā strādā 130 darbinieki, rodas arvien jaunas vakances un tiek gaidīti jauni kol

IWCR: This year, you and your team are participating in the IWCR’s annual charity initiative. How do you support the International Christmas Jorney this year and what motivated you to participate?

Lotte Tisenkopfa-Iltnere: We are happy to be a small part of the 24th International Christmas Journey organized by the Riga International Women’s Club and to provide our support. Not everyone has the opportunity and time to find gifts for the holidays, so we have taken care of beautiful and thrilling gifts from MÁDARA.

 IWCR: Šogad Jūs un Jūsu komanda piedalāties IWCR ikgadējā labdarības iniciatīvā. Kā jūs atbalstāt Starptautisko Ziemassvētku ceļojumu šogad un kas Jūs pamudināja piedal?

Lotte Tisenkopfa-Iltnere: Esam priecīgi būt neliela daļiņa no Rīgas starptautiskā sieviešu kluba rīkotā 24. Starptautisko Ziemassvētku ceļojuma un sniegt savu atbalstu. Ne visiem ir iespēja un laiks atrast dāvanas svētkos, tādēļ esam parūpējušies par skaistām un saviļņojošām dāvanām no MÁDARA.

IWCR: Can you tell us about the new line OCEAN LOVE and how this idea came about?

Lotte Tisenkopfa-Iltnere: Ocean Love is a festive collection dedicated to the world’s seas and oceans, drawing attention to the growing problems of pollution and setting an example of responsible cosmetics production. The collection includes favourite MÁDARA products, and the packaging is decorated with graphic motifs created by the artist and MADARA designer Monta Briede.

This line of cosmetics uses 100% recyclable packaging made from either plastic derived from plastic waste in the ocean or bioplastic of plant origin. The formulas of the cosmetics themselves are natural and biodegradable.

IWCR: Vai varat pastāstīt par jauno līniju OCEAN LOVE un kā radās šī ideja?

Lotte Tisenkopfa-Iltnere: Ocean Love ir svētku kolekcija, kas veltīta pasaules jūrām un okeāniem, pievēršot uzmanību samilzušajām piesārņojuma problēmām un rādot piemēru atbildīgai kosmētikas produktu un to iepakojumu ražošanai. Kolekcijā iekļauti iemīļoti  MÁDARA produkti, kuru iepakojumus grezno mākslinieces un MADARA dizaineres Montas Briedes radītie grafiski motīvi.

Šajā kosmētikas līnijā izmantots 100% pārstrādājams iepakojums, kas ražots vai nu no plastmasas, kas iegūta no okeānā esošiem plastikāta atkritumiem, vai no augu izcelsmes bioplastmasas. Arī pašu kosmētikas produktu formulas ir dabiskas un bioloģiski noārdām

IWCR: Would you share with us what you like most about Latvia?

Lotte Tisenkopfa-Iltnere: Latvian nature inspires and recharges me. In summer, energy will be spent in country houses, where I gather herbs – for winter teas. Of course, city life also has its advantages – I like to visit the National Museum of Art. For Christmas, our family has a beautiful tradition to visit the ballet “The Nutcracker.” One of the events I attend every year to broaden my horizons and also share my experience is the talk festival “LAMPA” in Cēsis. The series of events of the Latvian Fund for Nature “Nature has not cancelled anything” organized this summer appealed to me greatly. It invited me to get to know the nature of Latvia, following the natural course of meadows.


IWCR: Vai Jūs dalītos ar mums, kas Jums visvairāk patīk Latvijā?

Lotte Tisenkopfa-Iltnere: Latvijas daba ir tā, kas mani iedvesmo un uzlādē. Vasarās enerģiju smeļos lauku mājās, kur vācu ārstniecības augus – ziemas tējām. Protams, arī pilsētas dzīvei ir savas priekšrocības – labprāt apmeklēju Nacionālo mākslas muzeju, uz Ziemassvētkiem mums ģimenē ir skaista tradīcija apmeklēt baletu „Riekstkodis“.  Viens no pasākumiem, kuru apmeklēju ik gadu, lai paplašinātu savu redzes loku un arī dalītos savā pieredzē, ir sarunu festivāls „LAMPA“ Cēsīs. Ļoti simpatizēja šovasar organizētais Latvijas dabas fonda notikumu cikls „Daba neko nav atcēlusi“, kas aicināja iepazīt Latvijas dabu, iedziļinoties dabiskās pļavas norisēs kā īpašos pasākumos.

Related Updates