Jewellery with words – an idea born in the National Library of Latvia.

Rotas ar vārdiem – ideja dzimusi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

IWCR: Could you tell us a little about VERBA, your philosophy and company values? 

VERBA (“words” in Latin) is a jewellery brand by the Latvian designer Anna Fanigina. This year VERBA is celebrating its 15th anniversary.

Words are the main source of inspiration to make jewellery, and each piece has an inscription in Latin or Ancient Greek. The brand name originated from the phrase “adbibere verba pūrō pectore” – “accept words with pure heart” – depicting one of the main ideas of the brand: jewellery is not only a pretty object, but it is also a carrier of feelings, thoughts and philosophy as contributions from the heart. Aesthetics of VERBA is based on transparency, ascetics and simplicity. “Verum, simplex sincerumque sit, id esse naturae hominis aptissimum” – “all that is natural, simple, and truthful fits best the human nature (Cicero).”

IWCR: Vai Jūs varētu mums nedaudz pastāstīt par Verba, savu filozofiju un uzņēmuma vērtībām?

VERBA (“vārdi” latīņu valodā) ir Latvijas dizaineres Annas Faniginas juvelierizstrādājumu zīmols. Šogad VERBA svin 15 gadu jubileju.

Vārdi ir galvenais iedvesmas avots juvelierizstrādājumu izgatavošanai, un uz katras rotaslietas ir uzraksts latīņu vai sengrieķu valodā. Zīmola nosaukums radies no frāzes “adbibere verba pūrō pectore” – “pieņemt vārdus ar tīru sirdi” – un tie ataino vienu no zīmola galvenajām idejām: rotaslietas ir ne tikai glīts priekšmets, bet sevī arī nes filozofiju, domas, jūtas, ko uztvērusi sirds. VERBA estētikas pamatā ir pārredzamība, askētika un vienkāršība. “Verum, simplex sincerumque sit, id esse naturae hominis aptissimum” – viss dabiskais, vienkāršais un patiesais vislabāk atbilst cilvēka dabai” (Cicerons). 

IWCR: What is your daily work? How big is your team and how do you develop new ideas?

Our everyday work varies greatly. It consists of overseeing the production of new jewellry and communication with clients and art galleries representing our brand. And, of course, it also consists of creation of some new collections and selection of stones. But the most important part of the work is reading of old Antiquity sources, searching for the new phrases in Latin and Ancient Greek. That inspires us and our clients! 

There are five people in our team.

IWCR: Kāds ir Jūsu ikdienas darbs? Cik liela ir Jūsu komanda un kā Jūs attīstat jaunas idejas?

Mūsu ikdienas darbs ir ļoti dažāds. Tas sastāv no jaunu juvelierizstrādājumu ražošanas procesa pārraudzības, saziņas ar klientiem un mākslas galerijām, kas pārstāv mūsu zīmolu. Protams, tas sastāv arī no dažu jaunu kolekciju izveidošanas un akmeņu izvēles. Bet vissvarīgākā darba daļa ir antīko avotu lasīšana, jauno frāžu meklēšana latīņu un sengrieķu valodā. Tas iedvesmo mūs un mūsu klientus!

Mūsu komandā ir pieci cilvēki.

IWCR: You and your team are taking part in IWCR’s annual charity initiative this year. What prompted you to support the International Christmas journey?

Christmas and New Year are our favorite holidays, that is why we decided to take part in your project without hesitation. We have a tradition every year to create a new collection of Christmas handmade balls with phrases that go with the occasion. And what can be better for the Christmas mood! 

IWCR: Šogad Jūs un Jūsu komanda piedalāties IWCR ikgadējā labdarības iniciatīvā. Kas Jūs pamudināja atbalstīt Starptautisko Ziemassvētku ceļojumu?

Ziemassvētki un Jaunais gads ir mūsu mīļākie svētki, tāpēc mēs bez vilcināšanās nolēmām piedalīties jūsu projektā. Mums ir tradīcija katru gadu izveidot jaunu ar rokām darinātu Ziemassvētku bumbiņu kolekciju ar frāzēm, kas atbilst šim gadījumam. Un kas var būt labāks Ziemassvētku noskaņai!

IWCR: Are you planning to introduce some new product and how did this idea come about?

Right now, we are working on a new collection dedicated to the 15th anniversary of the brand. It will be called BIBLIOTECA, because the idea to make jewellry with words was born in the National Library of Latvia.

IWCR: Vai plānojat ieviest kādu jaunumu un kā radās šī ideja?

Šobrīd mēs strādājam pie jaunas kolekcijas, kas veltīta mūsu zīmola 15 gadu jubilejai. Tā sauksies BIBLIOTECA, jo ideja par dārglietu izgatavošanu ar vārdiem dzimusi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

IWCR: Your favorite place in Latvia?

The mouth of Daugava, where the river enters the Baltic sea, is Riga’s sea gate. There are picturesque piers and majestic lighthouses, ships and boats are always on the move. There are flocks of birds, the open space makes your mind wander, and you can have some happy sunset walks.

IWCR: Jūsu iemīļotā vieta Latvijā?

Tai vietā, kur Daugava ietek Baltijas jūrā, ir Rīgas jūras vārti. Tur ir gleznainas laivu piestātnes un majestātiskas bākas, kuģi un laivas vienmēr atrodas kustībā. Putnu bari, plašais skats aicina doties ceļojumā. Šeit jūs varat vienkārši doties laimes pilnās saulrieta pastaigās.

Read more about Anna Fanigina (Riga, Latvia), Jewelry designer, member of Latvian Jewelry Art Association: http://www.verba.lv/cv/


Set of 3 Verba Christmas tree balls 100% handmade

donated by VERBA

Verba Christmas tree balls 100% handmade 3 pieces .

VERBA (“words” in Latin) is a jewellery brand by the Latvian designer Anna Fanigina (CV). Words are the main source of inspiration to make jewellery, and each piece has an inscription in Latin.

1. AMICI OPTIMAVITAE SUPELLEX / friends are the best part of life (diameter 7 cm),

2. RERUM CONSENTIENS COGNATIO / a harmonious unity of things (diameter 8 cm),

3. .IUNGITEQUE EXTREMO FELICIA LINTEA MALO / hoist propitious sails to the topmast (Propertius) (bdiameter 10 cm).

Bid on the set of 3 Christmas balls.

3 Verba eglīšu bumbiņu komplekts, 100% roku darbs

ziedojusi VERBA

Verba Ziemassvētku eglīšu bumbiņas ir 100% roku darbs.

VERBA (“vārdi” latīņu valodā) ir latviešu dizaineres Annas Faniginas juvelierizstrādājumu zīmols. Vārdi ir galvenais iedvesmas avots juvelierizstrādājumu izgatavošanai. Katrai bumbiņai ir uzraksts latīņu valodā.

1. AMICI OPTIMAVITAE SUPELLEX / draugi ir labākais dzīves rotājums  (diametrs 7 cm),

2. RERUM CONSENTIENS COGNATIO / harmoniska lietu vienotība  (diametrs 8 cm),

3. .IUNGITEQUE EXTREMO FELICIA LINTEA MALO / paceliet mastā laimīgo buru  (Propertius) (diametrs 10 cm).

Soliet par 3 Ziemassvētku bumbiņu komplektu.


Bid on international experiences and valuable goods through an online bidding process. just before the Christmas holidays.

The auction will be online for 6 days starting December 6th, ending December 11th.

Be quick to place your bids. Shop unique experiences, high valuable items – and enjoy the cultural diversity.

Piedalieties virtuālajā izsolē īsi pirms Ziemassvētkiem!

Izsole notiks tikai 6 dienas! Sākot no 6. decembra līdz 11. decembrim. Nenokavējiet, izmantojiet šo iespēju un rīkojieties ātri!

Jums būs iespēja piedalīties virtuālajā izsolē un solīt savu cenu par iespēju gūt fantastisku starptautisku piedzīvojumu, un citām vērtīgām, unikālām lietām.

Related Updates