Sweden: St. Lucia’s Day- 2020 online concert in Riga

Zviedrija: Svētās Lūcijas diena

St. Lucia’s day is the Church feast day dedicated to St. Lucia and is observed on December 13. It is celebrated mainly in Scandinavia, some countries in Europe, including Latvia and in some parts of the United States.

Svētās Lūcijas diena ir baznīcas svētki, kas veltīti Svētās Lūcijas piemiņai 13. decembrī. Šī diena galvenokārt tiek atzīmēta Skandināvijā, kā arī dažās Eiropas zemēs kā, piemēram, Latvijā un daļā no Amerikas Savienotajām valstīm.

Invitation to watch the concert

The Embassy of Sweden has the pleasure of inviting you to a digital SANTA LUCIA concert. The concert has been prepared by conductors Gunta Malevica and Irina Švarcbaha with the Riga Chamber Choir and Riga Student’s Palace Girls’ Choir “Riga”. 

Soloists: Elizabete Laura Pogante and Daniils Kuzmins. 

Saxophone soloist: Aigars Raumanis. Concertmaster: Jānis Švarcbahs.

Ielūgums noskatīties koncertu

Zviedrijas vēstniecība laipni ielūdz jūs noskatīties digitālo SANTA LUCIA koncertu. Koncertu sagatavoja diriģentes Gunta Malēvica un Irīna Švarcbaha kopā ar Rīgas Kamerkori un Rīgas Skolēnu pils meiteņu kori “Rīga”.

Solisti: Elizabete Laura Pogante un Daniils Kuzmins.

Saksafona solo: Aigars Raumanis, koncertmeistars: Jānis Švarcbahs.

Furthermore, on Sunday December 13 from 10.00 a.m. until midnight the Lucia concert will be 
shown on a screen by the St Peter’s Cathedral in Old Town. Have a walk in the fresh air and enjoy it!


Turklāt, svētdien 13. decembrī, plkst. 10:00 no rīta līdz pusnaktij, Lūcijas koncerts tiks translēts uz lielā ekrāna Vecrīgā pie sv. Pētera baznīcas. Lieliska iespēja to vēlreiz izbaudīt pastaigājoties svaigā gaisā!

Beginning of the Christmas Season

Ziemassvētku svinēšanas sākums

Even though it is not officially part of Advent, St. Lucia’s day marks the beginning of the Christmas season and it means bringing of hope and light.

Lucia can be perceived as a symbol of the good forces in life and a symbol of light in the dark winter. Its mission is to bring light and kindness, which is related to the meaning of “Lucia” (in Latin “lux”, “lucis” – light). 

Lai gan Svētās Lūcijas diena nav saistāma ar Adventi, šī diena tiek uzskatīta par Ziemassvētku svinēšanas sākumu, kā gaismas un cerību simbols.

Svētā Lūcija tiek uzskatīta par garīgās gaismas un saules gaismas simbolu tumšajā ziemas laikā. Viņas misija ir nest gaismu un labestību. Lūcijas vārds latīņu valodā “lux”, “lucis” nozīmē – gaisma.

Donate to our Advent Calendar for charities in Latvia.

All proceeds will go into the funds for charity projects in 2021.

Ziedojiet labdarībai Latvijā un atveriet mūsu Adventes kalendāru!

Visi saziedotie līdzekļi tiks izlietoti 2021. gada labdarības projektiem Latvijā.

A Festival of Medieval Origin

Svētki no viduslaikiem

The Swedish Lucia celebration is an annual festival of medieval origin. The modern tradition of having public Lucia processions in Swedish cities started in 1927.

Today most cities in Sweden, schools and associations celebrate St. Lucia’s day by appointing its own Lucia every year. Lucia wearing a white gown with a red sash and a crown of candles (or lights) leads the Lucia’s procession followed by “sisters”.

Ikgadējie Svētās Lūcijas svētki ir sena zviedru tradīcija, kuras saknes meklējamas jau tālajos viduslaikos. Mūsdienās Zviedrijā Svētās Lūcijas svētku gājiens ir īpaša tradīcija, kura aizsākās 1927. gadā.

Zviedrijas pilsētās, skolās un organizācijās Svētās Lūcijas dienu svin katru gadu, izvēloties Lūcijas lomai kādu meiteni. Lūcija, tērpta garā, baltā kleitā ar sarkanu lentu, ar aizdegtām svecēm kronī uz galvas, dodas gājienā pa pilsētas ielām savu “māsu” pavadībā.

This content was provided to us by the Embassy of Sweden. Thank you for this wonderful contribution to our International Christmas Journey, and sharing with us your traditions.

Šo saturu mums piedāvāja Zviedrijas vēstniecība Latvijā. Liels paldies par jūsu ieguldījumu mūsu Starptautiskajā Ziemassvētku ceļojumā, kā arī pateicamies par iespēju iepazīties ar jūsu tradīcijām.


Open a door every day from Dec 1st until 24th

Katru dienu – no 1. decembra līdz 24. decembrim, atveriet vienas durtiņas!

Get the IWCR Advent Calendar at a donation of EUR 5. 

Ziedojiet, sākot no 5 EUR, lai iegūtu Adventes kalendāru!

The calendar takes you in a daily fun-filled journey which will certainly get you in the Christmas spirit! Each day takes you to a cultural experience around the world – recipes for traditional foods, master piece of music, a virtual travel tour, discounts to local experiences, or entrance tickets for local businesses. 

Countdown to Christmas by unboxing an intercultural surprise every single day with the IWCR International Advent Calendar.

Adventes kalendārs ievedīs jūs pārsteigumu pilnā ceļojumā, katru dienu radot burvīgu Ziemassvētku noskaņu! Katru dienu, no jauna atverot vienas durtiņas, jums būs iepēja – caur garšu, mūziku vai virtuālu ceļojumu, nokļūt dažādās pasaules vietās. Būs iespēja iegūt atlaides dažādos Latvijas uzņēmumos, kā arī ieejas biļetes dažādiem pasākumiem.

Gaidīsim Ziemassvētkus kopā! Ik dienu atverot jaunas Adventes kalendāra durtiņas, ļausimies elpu aizraujošiem pasaules kultūru pārsteigumiem, kurus mums ir sagatavojis Rīgas starptautiskais sieviešu klubs.

The Calendar is part of the IWCR Christmas Journey – we take you on a journey of various cross-cultural experiences from November 2020 until February 2021. 

Adventes kalendārs ir tikai daļa no Rīgas starptautiskā sieviešu kluba “Ziemassvētku ceļojuma”. Iesaistieties mūsu ikgadējā labdarības pasākumā un jūs piedzīvosiet dažādu kultūru un zemju pārsteigumus četru mēnešu garumā, sākot no šā gada novembra līdz 2021. gada februārim.

Due to the current situation we will not hold our traditional and popular International Christmas Bazaar in presence. But the 40 nationalities – usually represented at the bazaar – will not rest to raise funds, and offer cross-cultural goods and experiences through the “International Christmas Journey”. Together, we raise funds for local charities in Latvia – supported by foreign ambassadors with their families, and a strong international community.

Valsts noteikto ierobežojumu dēļ, šogad diemžēl mēs nevaram atvērt apmeklētājiem mūsu tradicionālo un ļoti populāro “Starptautisko Ziemassvētku tirdziņu”. 40 valstu pārstāvniecības, kuras katru gadu piedalījās tirdziņā, nepaliek malā arī šoreiz, bet piedāvā dažādas lietas un interesantus piedzīvojumus. Kopā ar ārvalstu vēstniekiem, viņu ģimenēm un ārvalstu rezidentiem Latvijā, mēs savāksim līdzekļus, kas nonāks pie Latvijas labdarības organizācijām kā katru gadu.