Santa Claus sent us greetings from Santa Claus Office

Santa Klauss sūta mums sveicienus no Santa Klausa ofisa

Donate to our Advent Calendar for charities in Latvia.

All proceeds will go into the funds for charity projects in 2021.

Ziedojiet labdarībai Latvijā un atveriet mūsu Adventes kalendāru!

Visi saziedotie līdzekļi tiks izlietoti 2021. gada labdarības projektiem Latvijā.

Big guy, long white beard, with an affinity for the color red – meet Santa Claus. Also known as Saint Nicholas, Father Christmas, Viejo Pascuero, Sinterklaas, Weihnachtsmann, Joulupukki, or Pere Noe.

Many stories have been told for hundreds of years. But where does Santa Claus live? In Lapland.

Haddon Hubbard “Sunny” Sundblom (*June 22, 1899 – March 10, 1976) was an American artist of Finnish and Swedish descent. He painted Santa Claus in all his cola-loving glory in magazine advertisements in the 20th century. Sundblom used many of the modern ideas about Santa Claus from the famous poem “A Visit from St. Nicholas” (better known as “’Twas the Night Before Christmas”) for inspiration. It was published anonymously in a New York newspaper.

Liels vīrs, gara balta bārda, ļoti simpatizē sarkanā krāsa – tas noteikti ir Santa Klauss. Pazīstams arī kā Sv. Nikolass, Ziemassvētku vecītis, Viejo Pascuero, Sinterklass, Weihnachtsmann, Joulupukki vai Pere Noe.

Jau tūkstošiem gadu šie  nostāsti tiek stāstīti, bet kur patiesībā dzīvo Santa Klauss? Vinš dzīvo Lapzemē.

Haddons Hubbards Sundbloms (Haddon Hubbard Sundblom) “Saulainais” (1899.gada 22. Jūnijs-1976. gada 10. marts) bija Amerikāņu mākslinieks ar Somu un Zviedru saknēm. Viņš radīja mums tik zināmo Santa Klausa tēlu, kas tika plaši tiražēts kolas reklāmās žurnālos 20 gs. Sundbloms izmanatoja daudzas jaunas idejas attēlojot Santa Klausu, iedvesmojoties no slavenā dzejoļa “Sv.Nikolasa vizīte” (“ A Visit from St. Nicholas”  vairāk zināma kā “Nakts pirms Ziemassvētkiem” ( Twas Night Before Christmas”), kurš tika publicēts anonīmi Ņujorkas avīzēs.

His eyes — how they twinkled! His dimples: how merry,
His cheeks were like roses, his nose like a cherry;
His droll little mouth was drawn up like a bow,
And the beard of his chin was as white as the snow

Viņa acis – kā tās iemirdzējās! Viņa vaigu bedrītes – tik priecīgas! Viņa vaigi – kā rozes, degungals – sarkans kā ķiršu oga;
Viņa jautrā, mazā mute – savilkta “pušķītī”
Un bārda uz viņa zoda bija balta kā sniegs.

Sundblom’s Santa was very different from the other Santa artworks:  an image of Santa that was friendly, warm and human, with a white beard flowing over a long red coat. Though he was not the first artist to create an image of Santa Claus but it is the most-enduring and widespread depiction of the holiday icon to this day.

It reached its peek with the visit of First Lady of the United States Eleanor Roosevelt who came to Lapland to see Santa Claus in person. Santa chose Rovaniemi for his official office and met the First Lady there in 1950.

Sundblom’s Santa artworks would change the world’s perception of the North Pole’s most-famous resident forever. It was adopted by people around the world as the popular image of Santa.

Meet Santa Clause in his home – in Rovaniemi, a town near the Arctic Circle, in the Finnish province of Lapland.

Sundbloma Santa Klauss  ļoti atšķīrās, nekā citos mākslas darbos attēlotais. Viņa Santas ir ļoti draudzīgs, sirsnīgs un cilvēcīgs, ar baltu bārdu, šūpojoties pāri garam, sarkanam mētelim. Tomēr viņš nebija pirmais mākslinieks, kurš radījis Santa Klausa tēlu, bet tieši Sundbloma Santa ir kļuvis par visnoturīgāko un visplašāk izplatītāko brīvdienu simbola attēlojumu mūsdienās.

Vislielāko popularitāti tas guva, kad  ASV pirmā lēdija Eleonora Rūzvelta ieradās Lapzemē, lai klātienē redzētu Ziemassvētku vecīti. Tieši tad Santa Klauss par savu oficiālo biroju izvēlējās Rovaniemi un 1950. gadā tur satika Amerikas Savienoto valstu pirmo lēdiju.

Sandbloma radītais Santa Klausa tēls uz visiem laikiem mainīja pasaules uztveri par Ziemeļpola slavenāko iedzīvotāju un tika akceptēts visā pasauē.

Satieciet Santa Klausu viņa mājās – Rovaniemi, pilsētā netālu no polārā loka Somijā, Lapzemes provincē.

Thank you very much to the Embassy of Finland, for sharing the video with us for our Virtual IWCR Advent Calendar.

Liels paldies Somijas vēstniecībai, par dalīšanos ar video materiālu, mūsu IWCR virtuālajam Adventes kalendāram.


Open a door every day from Dec 1st until 24th

Katru dienu – no 1. decembra līdz 24. decembrim, atveriet vienas durtiņas!

Get the IWCR Advent Calendar at a donation of EUR 5. 

Ziedojiet, sākot no 5 EUR, lai iegūtu Adventes kalendāru!

The calendar takes you in a daily fun-filled journey which will certainly get you in the Christmas spirit! Each day takes you to a cultural experience around the world – recipes for traditional foods, master piece of music, a virtual travel tour, discounts to local experiences, or entrance tickets for local businesses. 

Countdown to Christmas by unboxing an intercultural surprise every single day with the IWCR International Advent Calendar.

Adventes kalendārs ievedīs jūs pārsteigumu pilnā ceļojumā, katru dienu radot burvīgu Ziemassvētku noskaņu! Katru dienu, no jauna atverot vienas durtiņas, jums būs iepēja – caur garšu, mūziku vai virtuālu ceļojumu, nokļūt dažādās pasaules vietās. Būs iespēja iegūt atlaides dažādos Latvijas uzņēmumos, kā arī ieejas biļetes dažādiem pasākumiem.

Gaidīsim Ziemassvētkus kopā! Ik dienu atverot jaunas Adventes kalendāra durtiņas, ļausimies elpu aizraujošiem pasaules kultūru pārsteigumiem, kurus mums ir sagatavojis Rīgas starptautiskais sieviešu klubs.

The Calendar is part of the IWCR Christmas Journey – we take you on a journey of various cross-cultural experiences from November 2020 until February 2021. 

Adventes kalendārs ir tikai daļa no Rīgas starptautiskā sieviešu kluba “Ziemassvētku ceļojuma”. Iesaistieties mūsu ikgadējā labdarības pasākumā un jūs piedzīvosiet dažādu kultūru un zemju pārsteigumus četru mēnešu garumā, sākot no šā gada novembra līdz 2021. gada februārim.

Due to the current situation we will not hold our traditional and popular International Christmas Bazaar in presence. But the 40 nationalities – usually represented at the bazaar – will not rest to raise funds, and offer cross-cultural goods and experiences through the “International Christmas Journey”. Together, we raise funds for local charities in Latvia – supported by foreign ambassadors with their families, and a strong international community.

Valsts noteikto ierobežojumu dēļ, šogad diemžēl mēs nevaram atvērt apmeklētājiem mūsu tradicionālo un ļoti populāro “Starptautisko Ziemassvētku tirdziņu”. 40 valstu pārstāvniecības, kuras katru gadu piedalījās tirdziņā, nepaliek malā arī šoreiz, bet piedāvā dažādas lietas un interesantus piedzīvojumus. Kopā ar ārvalstu vēstniekiem, viņu ģimenēm un ārvalstu rezidentiem Latvijā, mēs savāksim līdzekļus, kas nonāks pie Latvijas labdarības organizācijām kā katru gadu.